Reklamacje i rękojmia

§ 8 Rękojmia

 

1.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)      nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)      została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2.      Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku, gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.

3.      Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.

4.      W razie wymiany Towaru, termin o którym mowa powyżej biegnie od nowa.

5.      Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną na adres jego poczty elektronicznej z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3.  

6.      W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.      Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.

8.      Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

9.      Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.

10.    Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku, gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.

11.    Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.  

 

§ 9 Reklamacje

1.      Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.

2.      Reklamacja powinna zawierać:

a)      dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i siedzibę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,

b)      oznaczenie przedmiotu reklamacji,

c)      okres czasu, którego reklamacja dotyczy,

d)      okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

3.      Klient będący Konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:

a)      wymiany Towaru na nowy,

b)      naprawy wadliwego Towaru,

c)      obniżenia ceny,

d)      o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.

4.      Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy Towaru, tylko jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.  

5.      Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogłyby wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia. 

6.      Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.

7.      Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku, na adres Klienta lub jego adres poczty elektronicznej podanej w trakcie składania zamówienia.

8.      W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel